Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

4 rim – 3 rim + 500 lembar = .... lembar

 4 rim – 3 rim + 500 lembar = .... lembar
A. 1.500
B. 2.000
C. 2.500
D. 3.000
Pembahasan:
4 rim = 4 x 500 = 2.000 lembar
3 rim = 3  x 500 = 1.500 lembar
500 lembar

4 rim – 3 rim + 500 lembar
= 3.000 – 1.5000 + 500
= 2.000 lembar

Jawaban: B