Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

3 lusin + 100 buah – 25 lusin = .... buah

3 lusin + 100 buah  – 25 lusin = .... buah
A. 108
B. 246
C. 352
D. 412
Pembahasan:
3 lusin = 3 x 144 buah = 432 buah
100 buah = 100 buah
25 lusin = 25 x 12 = 180

3 lusin + 100 buah  – 25 lusin
= 432 + 100 – 180
= 352 buah

Jawaban: C