Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

4 km + 5 jm + 100 dm =. . . m

 4 km + 5 jm + 100 dm =. . . m


Pembahasan:

1 km = 1.000 m

5 jm = 100 m

1 dm = 10 m


4 km = (4 x 1.000) m = 4.000 m

5 hm = (5 x 100) = 500 m

100 dm = (100 x 10)m = 1.000 m


4 km + 5 jm + 100 dm

= (4.000 + 500 + 1.000)m

= 5.500 m


Jadi 4 km + 5 hm + 100 dm = 5.500 m