Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

1 m + 4 dm + 60 cm = .... mm

 1 m + 4 dm + 60 cm = .... mm


Pembahasan:

1 m = 1.000 mm

1 dm = 100 mm

1 cm = 10 mm


1 km = (1 x 1.000) mm = 1.000 mm

4 dm = (4 x 100) mm = 400 mm

60 cm = (60 x 10) mm = 600 mm


1 m + 4 dm + 60 cm 

= 1.000 mm + 400 mm + 600 mm

= 2.000 mm


Jadi 1 m + 4 dm + 60 cm = 2.000 mm