Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

5 m + 25 dm = ..... cm

 5 m + 25 dm = ..... cm

Pembahasan:

m ke cm turun 2 tangga

1 m = 100 cm


dm ke cm turun 1 tangga

1 cm = 10 cm


5 m + 25 dm = .... cm

= (5 x 100) cm + (25 x 10)cm 

= 500 cm + 250 cm

= 750 cm


Jadi hasil  55 m + 25 dm adalah 750 cm