Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

15 km + 25 hm = ..... dam

15 km + 25 hm = ..... dam

Pembahasan:


km ke dam turun 2 tangga

1 m = 100 m

hm ke dam turun 1 tangga

1 hm = 10 dam


15 km + 25 hm = .... dam

= (15 x 100) dam + (25 x 10)dam 

= 1.500 dam + 250 dam


=1.750 dam