Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

3 jam 20 menit - 2 jam 40 menit = .... Menit

3 jam 20 menit - 2 jam 40 menit = .... Menit


3 jam 20 menit=( 3 x 60) + 20 = 200 menit

2 jam 40 menit=( 2 x 60) + 40 = 160 menit


3 jam 20 menit - 2 jam 40 menit 

= (200 - 160)Menit

= 40 menit