Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

2 jam 40 menit + 1 jam 20 menit = ... Jam

 2 jam 40 menit + 1 jam 20 menit  = ... Jam

2 jam 40 menit + 1 jam 20 menit  = ... Jam

= (2 + 1) jam + (40 + 20) menit

= 3 jam + 60 menit

= 3 jam + (60 : 60) jam

= 3 jam + 1 jam

= 4 jam