Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

100 g - 500 dg = ....mg Pembahasan: 1 g = 1.000 mg 1 dg = 100 mg 100 g - 500 dg = ....mg = (100 x 1.000)g - (500 x 100) = 100.000 g - 50.000 g = 50.000 g Jadi, 100 g - 500 dg = 50.000 mg

 100  g - 500 dg = ....mg


Pembahasan:

1 g = 1.000 mg

1 dg = 100 mg


100  g - 500 dg = ....mg

= (100 x 1.000)g - (500 x 100)

= 100.000 g  - 50.000 g

= 50.000 g


Jadi, 100  g - 500 dg =  50.000 mg