Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

25 km + 75 hm = .... dam

25 km + 75 hm = .... dam


Pembahasan:

1 km = 100 dam

1 hm = 10 dam


25 km = (25 x 100) = 2.500 dam

75 hm = (75 x 10) = 750 dam


25 km + 75 km 

= (2.500 + 750) 

= 3.250 dam

Jadi 25 km + 75 hm = 3.250 dam