Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

2 ha + 4 dam2 = .... m2

 

2 ha + 4 dam2 = .... m2

A. 20.400

A. 24.000

A. 20.040

A. 20.004

Pembahasan:

2 ha = 2 hm2 = (2 x 100 x 100) m2 = 20.000 m2

4 dam2 = 4 x 100 m2 = 400 m2

2 ha + 4 dam2 = (20.000 + 400) m2 = 20.400 m2

Jawaban: A. 20.400